АКРЕДИТОВАНЕ ОБУКЕ

Заједно са сарадницима, стручњацима за различите области и искусним практичарима, Савез учитеља Републике Србије је за школске 2022-23, 2023-24. и 2024-25. акредитовао обуке из различитих области.

КАТАЛОГ ОБУКА

Васпитни рад

ДА ДРУГ ДРУГУ БУДЕ ДРУГ – ОДЕЉЕЊЕ КАО ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Аутори: Драгана Аничић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд, Катарина Миловановић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд, Кристина Булатовић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд

Реализатори: Драгана Аничић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд, Катарина Миловановић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд, Кристина Булатовић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за комуникацију и сарадњу
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за комуникацију и сарадњу
 • наставник изборних и факултетивних програма/предмета – компетенције наставника за комуникацију и сарадњу
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (предагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Општи циљ(еви): оснаживање учесника за рад на превенцији и адекватној интервенцији на вршњачко насиље и повећање компетенција наставника за одржавање позитивне климе у одељењу.

Специфични циљеви: јачање групне кохезивности, уважавања, сарадње и поверења; проширивање знања о врстама и нивоима насиља и поступању у складу са њима; подизање нивоа знања наставника о карактеристикама насиља, насилника, жртве и посматрача; усвајање знања и вештина за вођење и реализацију васпитних планова подршке; примена васпитних, превентивних и интервентних поступака у складу са важећим прописима; остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе; сагледавање предности употребе радионица за решавање проблемских ситуација насиља.

Очекивани исходи обуке: по завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: идентификују проблеме који настају као последица лоше комуникације у одељењу; подстичу ученике на међусобно уважавање и сагледавање последица; примењују знања о карактеристикама насилника, жртве и посматрача, врстама и нивоима насиља и поступању у складу са њима; реализују васпитне планове подршке; спроводе превентивне и интервентне поступке у складу са важећим прописима; реализују радионице као један од начина за превенцију и решавање ситуација насиља.

Теме програма: 1) Пажња, молим! 2) Нисам заборавио! 3) Мир у судници! 4) Насилник, жртва и посматрач 5) Ciberbylling 6) Сада знамо како

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

КОРАК КА ХОЛИСТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ – ДЕТЕ ЈЕ ЦЕЛОВИТО БИЋЕ

Аутори: Светлана Дражовић, Центар за социјални рад Краљево, Далиборка Поповић, Учитељски факултет, Универзитет у Приштини, Соња Јаћовић, Центар за социјални рад Краљево

Реализатори: Светлана Дражовић, Центар за социјални рад Краљево, Далиборка Поповић, Учитељски факултет, Универзитет у Приштини, Соња Јаћовић, Центар за социјални рад Краљево, Весна Минић, Учитељски факултет у Лепосавићу (Призрену)

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник предметне наставе, гимназија – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник стручних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник општеобразовних предмета, средња уметничка школи (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник стручног предмета, основна/средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача у непосредном раду са децом
 • медицинска сестра, васпитач – компетенције васпитача у непосредном раду са децом
 • стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма
 • васпитач у дому ученика – компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљ(еви): Развијање холистичког приступа детету у образовно васпитном процесу кроз стицање вештина учесника обуке да разумеју индивидуалне потребе детета, посматрају дете као део система и трансдисциплинарно приступају разрешавању његових адаптивних тешкоћа.

Специфични циљеви: Систематско упознавање учесника обуке са корпусом дечијих потреба, са њиховом улогом у процесу препознавања и задовољења потреба кроз образовно-васпитни процес и диференцирање механизама подстицања и уважавања, односно угрожавања дечјих потреба; Развијање вештина учесника обуке да препознају улогу личних искуства детета, позитивних и негативних, на развој мозга и капацитетa за усвајање знања и вештина-дејство трауме на процес учења?; Развијање нове перспективе мотивационе димензије награђивања и кажњавања деце; Развијање свести полазника обуке о важности примене трансдисциплинарног приступа у решавању адаптивних тешкоћа и тешкоћа у учењу које испољају деца где учешће родитеља и сараданичких институција има једнаку важност.

Очекивани исходи обуке: Учесници обуке: су развили вештине примене покретача позитивних понашања детета и редуковали нефункционалне; су превазишли фрагментарни приступ задовољавању потребе детета за знањем и образовањем, развили системски;  холистички приступају напредовању детета у учењу и улажу напоре да подрже свако дете да постане највише што може (по Маслову: самоактуализација); разумеју и уважавају динамичку међузависност социјално-емоционалних искустава детета, развоја мозга и капацитета за учење; разумеју сврху и мотивациону димензију награђивања и кажњавања и функционалније их користе у пракси; су развили свест о функционалности примене трансдисциплинарног приступа решавању тешкоћа.

Теме програма: 1) Како и зашто примењивати Масловљеву хијерархију потреба у васпитно-образовној установи? 2) Како достигнућа неуро наука доприносе бољем разумевању понашања и капацитета детеа за учење 3) Похвале и критике наставника као чиниоци развоја потребе детета за самопоштовањем и знањем 4) Предности сарадничког приступа -родитељи и професионалци заједно на задатку у процесу подршке детету

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.400 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

ДА ИНКЛУЗИЈА БУДЕ БОЉА – РАЗВИЈАЊЕ ДИДАКТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА

Аутори: Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац, Весна Покомица, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Реализатори: Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац, Весна Покомица, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљ(еви): Унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање специфичности деце којој је потребна додатна подршка и одабир/израда дидактичких материјала у складу са планом подршке.

Специфични циљеви: Сензибилисање полазника за инклузивно образовање; Упућивање полазника на примену знања о диференцираном раду у складу са специфичностима ученика; Сензибилисање полазника за уочавање специфичности код деце; Оспособљавање полазника за одабир одговарајућих дидактичких материјала у складу индивидуалним образовним плановима; Подстицање полазника на формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна; Оснаживање полазника за израду дидактичких материјала за квалитетнији инклузивни приступ ученицима.

Очекивани исходи обуке: Учесници ће: своја знања о диференцираном начину рада у процесу поучавања ставити у функцију квалитетног планирања рада у складу са специфичностима ученика; бити сензибилисани да у свом окружењу идентификују децу која имају одређене специфности и којима је потребна додатна подршка; бити оспособљени за израду дидактичких материјала у складу са ИОП-ом; бити подстакнути да одаберу и користе одређене дидактичке материјале у сврху напретка развоја деце; бити оснажени за избор постојећих дидактичких материјала у складу са индивидуалним приступом; бити сенибилисани да стварају заједнице учења кроз формирање вршњачке мреже за заједнички рад на разноликим дидактичким материјалима са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Теме програма: 1) Увод 2) Дефинисање специфичности код ученика 3) Анализа готових дидактичких материјала – примери из праксе 4) Израда дидактичких материјала за ученике којима је потребна додатна подршка 5) Израда дидактиког материјала за рад у групи – вршњачка мрежа

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ

Аутори: Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево, Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Реализатори: Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац, Весна Покимица, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљ(еви): Унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање деце којој је потребна додатна подршка и израда плана подршке.

Специфични циљеви: Сензибилисање полазника за инклузивно образовање; Подстицање учесника на примену знања о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања; Сензибилисање полазника за препознавање и идентификовање специфичности код деце; Оспособљавање полазника за израду индивидуалних образовних планова; Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце ослањајући се на индивидуализован приступ; Подстицање полазника на формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна; Оснаживање полазника за квалитетно праћење напредовања ученика.

Очекивани исходи обуке: Учесници ће: своја знања о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања ставити у функцију квалитетног планирања рада; бити сензибилисани да у свом окружењу препознају и идентификују децу која имају одређене специфичности и којима је потребна додатна подршка; бити оспособљени за израду ИОП-а; бити подстакнути да користе наставне и ваннаставне активности у сврху напретка развоја деце; бити оснажени за избор метода и техника рада у складу са индивидуалним приступом; бити сенибилисани да стварају заједнице учења кроз формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна; бити оснажени за квалитетно праћење напредовања ученика.

Теме програма: 1) Увод 2) Препознај специфичност код детета 3) Процедуре за додатну подршку детету 4) План подршке детету 5) Праћење напредовања ученика

Број ученика: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

РАД СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА

Аутори: Игор Ракић, Факултет педагошких наука, Милан Станковић, Туристичка организација општине Бабушница

Реализатори: Игор Ракић, Факултет педагошких наука, Милан Станковић, Туристичка организација општине Бабушница, Штефица Станковић, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић“ Стрелац, Ана Младеновић, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, гимназија – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручног предмета, основна/средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача у непосредном раду са децом
 • васпитач у дому ученика – компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • стручни сарадник у дому ученика – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљ(еви): Оснаживање учесника за успешну идентификацију и подршку у раду са даровитом децом.

Специфични циљеви: Упознавање учесника са основним појмом даровитости, факторима који утичу на даровитост, досадашњим истраживањима о даровитости, разноврсним облицима рада и изазовима који постоје у раду са даровитом децом; Упознавање учесника са значајем и методама успешне идентфикације даровите деце; Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за израду педагошких профила и индивидуализацију рада са даровитом децом; Оспособљавање наставника и васпитача за коришћење адекватних наставних метода и техника рада, које су примерене даровитој деци.

Очекивани исходи обуке: Учесници обуке схватају значај успешне идентификације и усмеравања рада са даровитом децом; Учесници обуке су оспособљени за израду педагошких профила и одговарајућих планова који су примерени за даровиту децу; Учесници обуке су упознати са занимљивим методама и техникама рада, које ће им користити у циљу унапређења рада са даровитом децом; Учесници обуке примењују у настави и ваннаставним активностима примере добре праксе са обуке.

Теме програма: 1) Упознавање и увод у обуку 2) Упознавање са појмом даровитост, истраживањима и значајем рада са даровитом децом 3) Идентификација даровитих ученика 4) Интелигенција и стваралаштво 5) Облици рада са даровитим ученицима – 1. део 6) Облици рада са даровитим ученицима – 2. део

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.300 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Математика

РЕШАВАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ПРОБЛЕМА НА КВАДРАТНОЈ МРЕЖИ

Аутор: Биљана Лучић, ОШ „Петар Тасић“ Лешница

Реализатор: Биљана Лучић, ОШ „Петар Тасић“ Лешница

Циљна група и компетенција:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Учесници програма ће усвојити метод за решавање теже решивих задатака кроз игру помоћу картончића различитих величина са Дизнијевим јунацима којима су се прикривали делови мреже како би одредили колико пута мањи лик стане у већи.

Специфични циљеви: Оспособљавање учесника да наставу математике приближи скоро сваком ученику тако што ће је учинити занимљивом, практичном, корисном, такмичарском, мотивационом; Учесник на семинару истражује, проверава, закључује и критички излаже добијене резултате; Оспособљавање учеснике семинара како да кроз наставу математике развијају код ученика сигурност, самопоуздање, самоиницијативност, упорност, истрајност, непоколебљивост, а не страх од самосталног размишљања и доношења закључака уопште; Све је то осмишљено као игра, у којој су сви победници, игра у којој нема поражених.

Очекивани исходи обуке: Полазници ће: бити оснажени да праве геометријске моделе, који ће им послужити за прављење образовних софтвера; наставу математике учинити занимљивом, практичном, корисном, такмичарском, мотивационом.

Теме програма: 1) Проблемски приступ учењу математике 2) Проблемска настава математике 3) Улога диференцирања и индивидуализовања у настави математике 4) Образовни софтвер 5) Радионица: „Правоугаоник“ 6) Мисаона активност ученика (развој математичког мишљења)

Број учесника: 15

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 15 учесника цена по учеснику износи 2.000 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ МОДЕЛА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Аутор: Биљана Лучић, ОШ „Петар Тасић“ Лешница

Реализатор: Биљана Лучић, ОШ „Петар Тасић“ Лешница

Циљна група и компетенција:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област

Приоритна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Оспособити наставнике како да приликом решавања проблема путем моделовања пронађу адекватна математичка знања која ће повезивати са стварношћу градећи при том погодне моделе и алгоритме и на тај начин развију алгоритамско и креативно мишљење.

Специфични циљеви: У којој мери програм доприноси способности учесника да процењује заснованост својих и туђих уверења, да прихвати другачије мишљење ако је добро аргументовано и промени своје ако за то постоје довољни разлози; У којој мери програм оспособљава учесника за самостално истраживање и трагање за одговорима из различитих извора; У којој мери ће програм допринети развијању маште, креативности, имагинације и наравно критичког мишљења; Да ли и у којој мери програм развија способност учесника да то што је научио примени, најближе речено, у свакодневном животу.

Очекивани исходи обуке: Полазници ће на овом семинару научити како да формирају и структуришу нивое помоћи (инструкције) приликом обраде конкретних геометријских проблема по принципу минималне помоћи (мотивациону помоћ, помоћ за повратну информацију, општестратегијску помоћ,стратегијску помоћ усмерену на садржај и садржајну помоћ).

Теме програма: 1) Геометрија у разредној настави 2) Математичко моделовање 3) Геометријски модели решавања проблема 4) Радионица: “Најбољи начин да се нешто научи јесте да се самостално открије“ 5) Геометријски модели решавања проблема уз примену образовног рачунарског софтвера 6) Образовни софтвери

Број учесника: 15

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 15 учесника цена по учеснику износи 2.000 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

КАКО ДЕЦИ ПРИБЛИЖИТИ САДРЖАЈЕ МАТЕМАТИКЕ – МАЛЕ ТАЈНЕ

Аутори: Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић“ Ушће, Снежана Милојковић, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште. Јасмина Стојковић, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд

Реализатори: Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић“ Ушће, Снежана Милојковић, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, Јасмина Стојковић, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд, Ивана Бојић, ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за уже стручну област
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за уже стручну област
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљ(еви): Оспособљавање наставника и пружање стручно-методичке помоћи за квалитетније извођење наставе, мотивисање ученика, развијање логичког мишљења и функционалних знања.

Специфични циљеви: Подстицање наставника да наставни процес обогате иновацијама, као и да свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика.

Очекивани исходи обуке: Наставник оспособљен за: квалитетније и креативније извођење наставе математике; креирање адекватних и интересантних задатака из математике; развијање функционалних знања ученика; подизање и обогаћивање опште математичке културе полазника; подстицање ученичке мотивације за решавање нестандардизованих задатака.

Теме програма: 1) Изазови у математици 2) Камен спотицања – како приближити одређене садржаје математике 3) Математичке мозгалице и игре у учионици 4) Како припремити ученике за математичка такмичења 5) Формативна оцена као мотивација за учење

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Општа питања наставе

АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

Аутори: Јелена Стаматовић, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, Миленко Кундачина, Доктор педагошких наука

Реализатори: Јелена Стаматовић, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, Миленко Кундачина, Доктор педагошких наука

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, гимназија – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручног предмета, основна/средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача за развијање професионалне праксе
 • стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција
 • стручни сарадник у дому ученика – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Општи циљ(еви): Проширивање знања о акционом истраживању и оспособљавање наставника и васпитача за његову примену у процесу самовредновања рада школе/установе и свога рада.

Специфични циљеви: Упознавање са начинима примене акционог истраживања у раду школе/предшколске установе и раду наставника и васпитача; Развијање компетенција наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања и имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе; Примена резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења установе.

Очекивани исходи обуке: Учесници разумеју сврху и циљ примене акционог истраживања; Ојачане компетенције за примену акционих истраживања у раду установе, за израду акционих планова на основу резултата самовредновања.

Теме програма: 1) Појам, врсте, особине, акционог истраживања 2) Самовредновање рада школе/предшколске установе 3) Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе 4) Израда акционог плана

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Аутори: Весна Анђелковић, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Биљана Вуловић, ОШ „Свети Сава“ Топоница, Бојана Тубић, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац, Невена Миловановић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац

Реализатори: Весна Анђелковић, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Биљана Вуловић, ОШ „Свети Сава“ Топоница, Бојана Тубић, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац, Невена Миловановић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Унапређивање компетенција полазника у области ваннаставних активности, комуникације и сарадње са ученицима и родитељима.

Специфични циљеви: Веће укључивање ученика и наставника у ваннаставне активности; Оснаживање полазника да препознају шири педагошки значај ваннаставних активности (ВНА), односно како да: уоче и искористе могућности и потенцијале ВНА, планирају, организују и реализују ВНА, прилагоде ВНА потребама деце и условима локалне средине, садржаје ВНА прилагоде интересовањима ученика и обезбеде да они желе да слободно време проведе у школи, код ученика развијају стваралачко и критичко мишљење, креативност и оргиналност, тимски рад и размену идеја, развијају истраживачки и предузетнички дух код ученика. планирају, организују и реализују радионице.

Очекивани исходи обуке: Оснажени полазници: за успешније извођење ваннаставних активности; да препознају позитивне ефекте ваннаставног рада на учење, постигнућа и лични развој ученика; да буду обучени за планирање, организацију и реализацију радионица, фоторепортажа, сајмова, изложби, каравана, посета, да креирају скицу активности коју ће реализовати у пракси.

Теме програма: 1) Ваннаставне активности и радионичарски рад 2) Новинарска секција – Ђак репортер 3) Мануелне вештине и предузетништво кроз сајмове и изложбе 4) Ваннаставне активности – Хор и оркестар

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

ДИГИТАЛНО КРОЗ НАСТАВУ И УЧЕЊЕ

Аутори: Иван Миловановић, ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан, Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

Реализатори: Зорица Филиповић, ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина, Иван Миловановић, ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан, Маја Миловановић, ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан, Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ(еви): Осавремењавање процеса наставе и учења кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања путем оспособљавања за коришћење и самостално креирање електронских наставних ресурса.

Специфични циљеви: Разумевање значаја коришћења електронских наставних материјала у процесу наставе и учења; Унапређивање вештине критичког процењивања релевантости и примењивости електронских ресурса; Оспособљавање наставника за коришћење дигиталних наставних материјала ради подстицања партиципације ученика у процесу наставе и учења уз уважавање различитих интересовања и способности ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; Подстицање и оспособљавање наставника за креирање дигиталних садржаја или њихово прилагођавање уз поштовање ауторских права и лиценци; Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних електронских материјала.

Очекивани исходи обуке: Учесници семинара ће: разумети значај и бити мотивисани за коришћење е-извора знања и е-материјала у процесу наставе и учења; знати да пронађу дигиталне наставне материјале и критички процене њихову релевантност и примењивост у процесу наставе и учења; умети да користе већ креиране интерактивне дигиталне наставне материјале и/или самостално их креирају користећи различите алате у циљу подстицања партиципације ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; разумети значај поштовања ауторскиха права и лиценце; користити технологију интерактивно како би се побољшала диференцирана настава у учионици; бити мотивисани да размењују професионална искуства и е-ресурсе за наставу и учење.

Теме програма: 1) Значај коришења електронских материјала у настави и учењу 2) Проналажење, селекција и евалуација дигиталних материјала за наставу и учење 3) Коришћење готових дигиталних материјала (електронски уџбеници и други ресурси) 4) Креирање дигиталних материјала за учење 1: Прилагођавање дигиталних материјала за учење 5) Креирање дигиталних материјала за учење 2

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

ИГРА И ИСТРАЖИВАЊЕ КАО НАЧИНИ УЧЕЊА

Аутори: Гордана Јосимов, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд, Катарина Милошевић, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд

Реализатори: Гордана Јосимов, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд, Катарина Милошевић, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење применом истраживачких метода кроз игру у настави, у циљу активног учешћа и мотивације ученика.

Специфични циљеви: Упознавање наставника са карактеристикама и предностима унапред испланиране и структурисане игре као наставне методе за подизање мотивације ученика; Овладавање поступцима организације истраживачке наставе оријентисане на исходе; Јачање професионалних компетенција наставника за интеграцију наставних садржаја и развој међупреднетних компетенција ученика; Оснаживање наставника за припрему и примену истраживачких задатака.

Очекивани исходи обуке: Коришћење унапред структурисане игре као наставне методе за подизање мотивације ученика; Организовање наставе оријентисане на исходе која је базирана на претходном знању и интересовањима ученика; Интеграција наставних садржаја различитих предмета у смислену целину погодну за развој међупреднетних компетенција ученика; Припрема и примена истраживачких задатака.

Теме програма: 1) Увод и упознавање 2) Моћ игре 3) Како реализовати исходе кроз игру и истраживачки рад 4) Интеграција наставних предмета 5) Мој пројекат

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ПЛАНИРАЊЕ- СВЕСТРАНО ЗНАЊЕ

Аутори: Горанка Марковић, ОШ „Живан Маричић“ Жича, Славица Павловић, ОШ „IV краљевачки батаљон“ Краљево

Реализатори: Горанка Марковић, ОШ „Живан Маричић“ Жича, Славица Павловић, ОШ „IV краљевачки батаљон“ Краљево

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Оснаживање наставника да успешно приступе интердисциплинарном планирању наставних садржаја кроз корелацију унутар предмета и са осталим предметима разредне и предметне наставе.

Специфични циљеви: Оснажити наставнике за самостално тематско планирање наставних садржаја; Подстицати наставнике на међупредметно повезивање и развијање тимског рада; Мотивисати наставнике за константно интердисциплинарно планирање; Упутити наставнике у продуктивне начине реализације рада који олакшавају период транзиције путем смислених активности које произилазе из интердисциплинарног планирања, укључујући вршњачко учење ученика различитог узраста, радионице са родитељима и сарадничке часове са предметним наставницима; Практично усмерити наставнике на начине како да да при интердисциплинарном планирању бирају приоритетне садржаје који су усмерени на усвајање ученичког знања примењивог у свакодневном животу, уз поштовање и уважавање интересовања ученика.

Очекивани исходи обуке: Наставници ће бити у прилици да постигну напредак у тематском планирању; Успостављаће адекватну корелацију, што утиче на подизање и унапређивање квалитета наставног процеса и укључити колеге у заједничко планирање наставних садржаја; Мотивисаће колеге и подстицати их на овакав вид планирања убудуће; Допринеће бољем упознавању индивидуалних карактеристика ученика и предметних наставника, а самим тим и лакшем преласку са разредне на предметну наставу и учиниће наставу транспарентном, укључивањем родитеља у поједине сегменте реализације школских активности; Наставници ће бити оспособљени да јасним изабором садржаја који произилазе из тематског планирања усмере ученике ка стицању знања, умења и вештина које су им примењиве у свакодневном животу.

Теме програма: 1) Увод у обуку (циљеви, исходи и програм обуке); Осврт на законски оквир 2) Особености интердисциплинарног и тематског планирања – методички осврт 3) Повезаност наставних садржаја-од разредне ка предметној настави 4) Усаглашавање оперативних планова и међупредметно повезивање са предметном и разредном наставом 5) Примена интердисциплинарног планирања у пракси 6) Радионица: Креирајмо заједно занимљиве теме путем интердисциплинарног планирања 7) Закључна разматрања:„Шта смо научили и како ћемо применити“

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.400 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

КАКО ДА ПОДУЧАВАМО БРЗО, ЕФИКАСНО И ЛАКО

Аутори: Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић“ Ушће, Снежана Милојковић, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, Јасмина Стојковић, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд

Реализатори: Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић“ Ушће, Ивана Бојић. ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд, Снежана Милојковић, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за уже стручну област
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за уже стручну област
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ(еви): Оснаживање наставника да иновирају наставни процес применом технологије, експеримента и игре ради подстицања ученичке мотивације за бољим постигнућима.

Специфични циљеви: Подстицање наставника да иновирају наставни процес и свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика, ради унапређивања квалитета наставе и учења; Оспособљавање наставника да сагледају како примена технологије утиче на знање ученика; Оспособљавање наставника да експеримент користе као алат за подстицање критичког мишљења и стицање функционалних знања; Подстицање креативности наставника за примену ИКТ-а у настави.

Очекивани исходи обуке: Полазник је оспособљен да: квалитетније и креативније изводи наставу обогаћену иновацијама, користећи технологију; користи експеримент и игру у настави у циљу подстицања мотивације код ученика и бољих постигнућа; схвата утицај технологије на ангажовање ученика; – осмишљава и креира хибридни час; користишћење адекватне игре и технологије у настави у циљу остваривања исхода и бољих постигнућа ученика; брзо, лако и ефикасно учи и подучава.

Теме програма: 1) Парадигма наставе 21. века 2) Утицај технологије на ангажовање ученика и узвајање знања 3) Хибридна настава као кључ успеха 4) Експеримент у настави 5) Учење кроз игру-сигуран пут до успеха

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

МАЛЕ ТАЈНЕ НАСТАВНИКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА

Аутори: Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево, Соња Милетић, ОШ „Бранислав Нушић“ Смедерево, Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Реализатори: Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево, Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац, Весна Покимица, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе усмерене ка подстицању успешности ученика, кроз различите начине мотивације, реализацију наставе и наставне материјале.

Специфични циљеви: Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција ученика кроз остваривање исхода; Примена дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода и подстицање успешности ученика; Оспособљавање наставника за креативно креирање наставног процеса и наставних материјала у циљу подстицања мотивације код различитих ученика, у складу са индивидуалним карактеристикама, како би поспешили њихову успешност у раду; Јачање компетенција полазника за избор оптималних садржаја из наставног програма за остваривање исхода кроз креирање наставних материјала; Подстицање полазника на стварањe поверења у могућности ученика и позитивна очекивања у погледу остваривања успеха; Оснаживање полазника за анализу постојећих примера из праксе.

Очекивани исходи обуке: Учесници ће бити: оснажени за развијање међупредметних компетенција ученика кроз остваривање исхода; мотивисани за коришћење дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода и подстицање успешности ученика; оспособљени за креативно креирање наставног процеса и наставних материјала у циљу подстицања мотивације код различитих ученика, у складу са индивидуалним карактеристикама, како би поспешили њихову успешност у раду; компетентнији за избор оптималних садржаја из наставног програма за остваривање исхода кроз креирање наставних материјала; подстакнути позитивна очеквања у могућности ученика у погледу остваривања успеха; оснажени за квалитетнију анализу постојећих примера из праксе – хоризонтална размена.

Теме програма: 1) Увод 2) Настава усмерена ка исходима 3) Различити ученици, различита мотивација 4) Прилагођавање начина рада и наставних материјала за наставу и учење 5) Креирање наставних материјала у складу са потребама ученика и исходима учења 6) ИКТ у настави – могућности за прилагођавање наставе

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена:  За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА БОЉА ПОСТИГНУЋА КРОЗ ТЕМАТСКЕ ДАНЕ И НЕДЕЉЕ

Аутори: Лидија Виденовић, ОШ „Јелица Миловановић“ Сопот, Михаило Јоксимовић, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић, Милан Ђукић, ОШ „Стеван Дукић“ Београд, Бојана Ерчић, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић

Реализатори: Михаило Јоксимовић, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић, Милан Ђукић, ОШ „Стеван Дукић“ Београд, Бојана Ерчић, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • васпитач у дому ученика – компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Јачање професионалних компентенција просветних радника у циљу квалитетне организације наставе кроз тематске дане и развијање свести за јачање мотивације код ученика у циљу бољих постигнућа.

Специфични циљеви: Упознавање полазника семинара са теоријским основама важности мотивације у учењу; Оспособљавање учесника за креирање једног тематског дана или недеље; Подстицање учесника на развијање пажње, концентрације, критичког начина размишљања, учења путем открића код ученика; Развијање међупредметних компетенција; Оснаживање учесника у оквиру тематског садржаја које методе, облике рада и технике доводе до развијања међупредметних компетенција; Подизање квалитета наставе кроз креативан начин учења и повезивања више наставних предмета.

Очекивани исходи обуке: По завршетку обуке учесници ће: Бити обучени за планирање наставe кроз повезивање више предмета у оквиру тематске недеље; Препознати предности оваквог планирања наставе; Усклађивати наставне садржаје тематског планирања са стратешким документима школе и школским програмом; Повећати корелацију садржаја различитих наставних предмета; Бити оспособљени које технике оцењивања могу примењивати кроз тематске активности у циљу праћења напредовања ученика; Бити оспособљени за евалуацију праћења ефеката рада тематског планирања у оквиру ученичких постигнућа и њихове мотивисаности за рад; Бити обучени да у оквиру стручних већа издвоје наставне садржаје који могу бити тематски повезани.

Теме програма: 1) Појам и значај мотивације у настави 2) Тематски дан 3) Тематска недеља

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.200 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

НАСТАВНИК – КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНЕ НАСТАВЕ

Аутори: Игор Ракић, Факултет педагошких наука, Милан Станковић, Туристичка организација општине Бабушница

Реализатори: Игор Ракић, Факултет педагошких наука, Милан Станковић, Туристичка организација општине Бабушница, Штефица Станковић, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић“ Стрелац, Ана Младеновић, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, гимназија – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Оснаживање капацитета наставника за осмишљавање, креирање и примену нових занимљивих начина и техника рада у циљу унапређивања васпитно-образовног рада.

Специфични циљеви: Подстицај мотивације наставника као кључног фактора успешног образовања и васпитања ученика за примену иновација у настави ; Оспособљавање наставника да креирају неке нове занимљиве, подстицајне и функционалне технике рада у настави; Упознавање наставника са различитим садржајима и примерима добре праксе.

Очекивани исходи обуке: Учесници обуке имају повећан ниво свести да као наставници носе највећу одговорност од свих учесника у васпитно-образовном процесу, када су у питању успешна настава и добра комуникација; Учесници обуке имају већу свест да само великим радом и трудом могу испунити своја и очекивања својих ученика; Учесници обуке се упознају са занимљивим методама и техникама рада, које ће им користити у циљу унапређења наставе, али и саме комуникације са ученицима; Учесници обуке примењују у настави примере добре праксе са обуке.

Теме програма: 1) Упознавање и уводно излагање 2) Зашто је наставник кључни фактор успешне наставе 3) Примена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави – 1. део 4) Примена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави – 2. део

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.300 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА – РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНИГ РАЗМИШЉАЊА

Аутор: Ранко Рајовић, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер

Реализатори: Ранко Рајовић, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер, Немања Бојанић, Технолошко факултет, Универзитет у Новом Саду, Славица Бобић, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица, Теа Топић Лаништанин, ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин, Урош Петровић, Удружење књижевника Србије, Вук Рајовић, Едукативни центар НТЦ

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Развијање компетенција полазника за подучавање применом стимулативних и иновативних метода и техника учења.

Специфични циљеви: Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за активацију мисаоних процеса (класификација, серијација, асоцијација) и стваралачких способности ученика; Оснаживање полазника за примену интердисциплинарног приступа, повезивање наставних садржаја из различитих области и њихово повезивање са примерима из свакодневног живота; Оснаживање полазника за стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру. Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе у раду са ученицима.

Очекивани исходи обуке: После завршетка обуке, полазник ће бити у стању да: примени технике мисаоних процеса (класификације, серијације и асоцијације), позитивно утиче на повезивање информација и активацију стваралачких способности ученика; планира и реализује наставу оријентисану на исходе функционално повезујући наставне садржаје из различитих области и са примерима из свакодневног живота примењујући интердисциплинарни приступ; пружи подршку ученицима стварајући стимулативно окружење применом концепта «учење кроз игру; примени НТЦ методу учења у раду са ученицима.

Теме програма: 1) Уводни део и неурофизиологија учења 2) Неурофизиoлогија развоја мозга. Значај моторике за развој когнитивних способности 3) Технике учења 4) Функционално размишљање 5) Коришћење свих научених техника у обради градива

Број учесника: 30

Трајање програма: 2 дана

Број бодова: 16 (шеснаест)

Цена: Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке, као и консултације у трајању од три месеца.

ПРИМЕНА ТЕСТОВА У ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА УЧЕСНИКА

Аутори: Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Марина Самиз, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Реализатори: Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Марина Самиз, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, гимназија – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција
 • сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник) – нису објављени стандарди компетенција
 • стручни сарадник у дому ученика – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Општи циљ(еви): Јачање компетенција наставника да израђују и примењују тестове знања у настави за објективно процењивање квалитета знања ученика.

Специфични циљеви: Упознавање са различитим приступима у дефинисању и процењивању квалитета знања ученика; -Упознавање са значајем и могућностима примене ревидиране Блумове таксономије Андерсона и Кратвола у операционализацији квалитета знања ученика; Упознавање са карактеристикама тестова знања (значај, функције, врсте) и етапама у њиховој изради; Унапређивање компетенција учесника у изради тестова знања у циљу процењивања квалитета знања ученика.

Очекивани исходи обуке: По завршетку обуке учесници ће бити компетентни да: разумеју теоријске претпоставке у изради теста знања као релевантног и ваљаног инструмента у процени квалитета знања ученика; операционализују квалитет знања ученика применом дводимензионалне Блумове таксономије; конструишу разноврсне тестовске задатке којима процењују различите димензија знања и когнитивне процесе које ученици треба да покажу и употребе у решавању тестовских задатака; израђују и примењују тестове знања у настави имајући на уму захтеве израде тестова знања, као и дводимензионалну Блумову таксономију Андерсона и Кратвола; правилно интерпретирају и користе резултате теста знања за даљу подршку учењу и развоју ученика.

Теме програма: 1) Приступи у дефинисању и процењивању квалитета знања 2) Дводимензионална ревидирана Блумова таксономија Андерсона и Кратвола 3) Врсте задатака у тестовима знања 4) Израда теста знања

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

ПРОЈЕКТНИМ УЧЕЊЕМ, КА УНУТРАШЊОЈ МОТИВАЦИЈИ И МЕЂУПРЕДМЕТНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА УЧЕНИКА

Аутори: Мирјана Беара, Филозофско-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Далиборка Поповић, Учитељски факултет, Универзитет у Приштини

Реализатори: Мирјана Беара, Филозофско-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Далиборка Поповић, Учитељски факултет, Универзитет у Приштини, Татјана Вукадиновић, Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад, Љиљана Арађански-Рајков, Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад, Владан Сеизовић, Школска управа Краљево, Гордана Степић, Висока школа „Сирмијум“,  Државни универзитет у Новом Пазару, Вера Радовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

Циљна група и компетенција:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, гимназија – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник стручног предмета, основна/средња уметничка школа (музичка, балетска, ликовна) – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Јачање професионалних компетенција наставника за планирање и примену пројектног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција, подстицање мотивације и изградње знања ученика.

Специфични циљеви: Јачање професионалних компетенција наставника за планирање и примену пројектне наставе у циљу достизања предметних исхода и развоја мотивације за учење, саморегулисаног учења и (осталих) међупредметних компетенција; Унапређивање квалитета наставе и учења. Истицање значаја интегрисаног приступа учења (интеграција предметних садржаја, као и интеграција промишљања, осећања и делања) за остваривање исхода; Развијање међупредметних компетенција ученика кроз пројектне активности у којима се задовољавају њихове потребе за аутономијом, компетентношћу и припадањем; Пружање подршке наставницима у обогаћивању искустава у процесу учења ученика.

Очекивани исходи обуке: Учесници ће: боље разумети утицај глобалних промена на концепт учења за 21. век, који развија професионална заједница учења; у већој мери планирати пројектну наставу тако да она доводи до развијања и унапређења међупредметних компетенција; бити мотивисанији за примену пројектне наставе; у већој мери препознавати значај развијања унутрашње мотивације и повезивања пројектне наставе са развојем међупредметних компетенција; разумеће јасније значај промене позиције ученика и наставника у наставном процесу, значај интегрисаног учења за задовољавање психолошких потреба (аутономија, припадност, компетентност), значај знања и вештине које је тешко измерити; као рефлексивни практичари усвојиће стратегије планирања учења и праћења исхода.

Теме програма: 1) Детерминанте и исходи образовних процеса условљени глобалним променама 2) Настава оријентисана на развијање саморегулисаног учења и међупредметних компетенције ученика 3) Пројектни приступ учењу као подршка грађењу међупредметних компетенција 4) Стратегије за планирање и реализацију пројектног учења-подстицај за професионалну рефлексију

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.900 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

СРЕЋНО УЧЕЊЕ – ЦЕЛОВИТИ ПРИСТУП УЧЕЊУ

Аутори: Јасмина Стојковић, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд, Жељана Радојичић Лукић, ОШ „Милан Ракић“ Мионица

Реализатори: Јасмина Стојковић, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд, Жељана Радојичић Лукић, ОШ „Милан Ракић“ Мионица, Катарина Чарапић, ОШ „Милан Ракић“ Мионица“, Ана Вујић, ОШ „Милан Ракић“ Мионица

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета – компетенције наставника за поучавање и учење
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Оснаживање наставника за примену целовитог приступа учењу и пружање практичне помоћи за организацију интегративних наставних дана кроз срећно учење наставних садржаја.

Специфични циљеви: Оснаживање наставника за примену целовитог приступа учењу;  Оспособљавање наставника за израду нових и прилагођавање постојећих наставних средстава унутар амбијенталних учионица; Оснаживање наставника за креирање подстицајне средине за учење; Оспособљавање наставника за организацију амбијенталног учења; Развијање свести наставника о важности индивидуализованог рада са ученицима применом целовитог приступа учењу; Обучавање наставника за примену принципа учења заснованих на сарадњи; Мотивација наставника за контиунирано коришћење природних ресурса унутар амбијенталних учионица.

Очекивани исходи обуке: Наставник оспособљен да: уме да самостално и тимски планира, припрема, организује и реализује наставу утемељену на целовитом приступу учењу; разликује најважније карактеристике три модела интегративне наставе; уме да препозна наставне теме различитих предмета погодне за пуну /целовиту интеграцију; самостално изради, прилагоди и употреби постојећа наставна средства у амбијенталним учионицама; схвата предности примене хоризонталног и вертикалног повезивања међу предметима; успешно реализује наставу засновану на срећном учењу у подстицајној средини за учење.

Теме програма: 1) Увод у целовити приступ учењу 2) Дидактичко-методички аспекти целовитог приступа учењу 3) Примена целовитог приступа учењу 4) Подстицајна средина – Пут до срећног учења

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

У ШКОЛИ ЈЕ ЛАКО КАДА ВРЕДНОВАТИ ЗНАШ КАКО

Аутори: Сузана Мијушковић, ОШ „Николај Велимировић“ Шабац, Иван Миловановић, ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан, Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево, Наташа Николић Гајић, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац, Ивана Благојевић, ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане, Драгица Спремић, ОШ „23. октобар“ Кленак

Реализатори: Сузана Мијушковић, ОШ „Николај Велимировић“ Шабац, Иван Миловановић, ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан, Невена Перић, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево, Ивана Благојевић, ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане, Драгица Спремић, ОШ „23. октобар“ Кленак

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник у школи за образовање одраслих – компетенције наставника за поучавање и учење

Приоритетна област: јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Општи циљ(еви): Унапређивање компетенција полазника за праћење и вредновање остварености исхода и стандарда путем ваљано конструисаног теста, захтева или задатка, а све у циљу примене знања у пракси.

Специфични циљеви: оснаживање полазника за избор оптималних садржаја за планирање вредновања и праћења постигнућа ученика, користећи захтеве, задатке, тестове усмеренe на исходе и стандарде; јачање компетенција полазника за избор задатака и конструкцију теста у складу са исходима и стандардима; усмеравање полазника на конструкцију упутства за прегледање и бодовање тестова; оснаживање полазника за индивидуализацију наставе на основу резултата тестирања -планирање засновано на постигнућима ученика; оснаживање полазника за обраду и анализу података са тестирања; упућивање полазника на развој стратегија код ученика за постављање сопствених циљева у складу са постигнућима на тестирањима; упућивање полазника на самовредновања код ученика и процену напретка.

Очекивани исходи обуке: Полазници ће након обуке бити у стању да: 1. квалитетније прате и вреднују ученичка постигнућа 2. сврсисходније глобално и оперативно планирају 3. помогну ученицима да боље напредују и савладају проблеме са којима се сусрећу у остваривању предвиђених исхода по темама, областима и предметима 4. анализирају постигнућа ученика из наставног предмета и на основу тога врше припремање и планирање 5. израђују тестове, водећи рачуна о свим аспектима конструкције теста 6. оснажују ученике у процесу самовредновања сопственог рада и постављању циљева учења, користећи ове тестове.

Теме програма: 1) Увод; Како пратимо и вреднујемо постигнућа ученика? 2) Тест знања као начин вредновања ученичких постигнућа 3) Карактеристике доброг задатка 4) Могућност употребе ИКТ алата за вредновање ученичких постигнућа 5) Од исхода до теста знања 6) Анализа теста као препорука за даље напредовањe

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1500,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

УЛОГА ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА У РАЗВИЈАЊУ ПРЕДУЗИМЉИВОСТИ И ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ТАЛЕНТА КОД ДЕЦЕ И УЧЕНИКА У ДИГИТАЛНО ДОБА

Аутори: Дејан Цакић, ОШ „Милутин Смиљковић“ Винарце, Ивана Мицић, Школа за развој пословних вештина, Гордана Станковић, Школска управа Београд

Реализатори: Дејан Цакић, ОШ „Милутин Смиљковић“ Винарце, Ивана Мицић, Школа за развој пословних вештина, Гордана Станковић, Школска управа Београд

Циљне групе и компетенције:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник предметне наставе, основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење
 • наставник општеобразовних предмета, средња стручна школа – компетенције наставника за комуникацију и сарадњу
 • васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача за развијање професионалне праксе
 • директор/помоћник директора – компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
 • стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Јачање знања, вештина, умећа и компетенција полазника у области развоја иновационог и предузетничког знања у доба дигитализације са циљем да се знање пренесе деци у предшколским установама и основним школама.

Специфични циљеви: Oснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за подстицање и подржавање предузимљивости, оријентације ка предузетништву и развијање предузетничких компетенција деце и ученика кроз организовање округлих столова,радионица, дебата, изложби и других облика активности за децу,ученике и родитеље.

Очекивани исходи обуке: Полазник оспособљен да: разуме своју улогу у процесу развоја предузетничких вештина; знање и вештине стечене на обуци примењује у подстицању предузетништва ; препозна и примењује моделе и начине развоја креативне и иновативне предузетничке идеје и подстиче децу на такав модел размишљања и ставова; препозна, подстиче и развија предузетничке потенцијале код деце и ученика; препозна рано испољавање предузетничких вештина и склоности код деце и у сарадњи са родитељима унапређују исте; организује континуиране радионице, манифестације, трибине и изложбе за децу и ученике.

Теме програма: 1) Увод у креативно и иновативно предузетништво 2) Креативношћу до иновативног предузетништва 3) Улога и значај просветних радника у подстицању развоја иновативности и предузетничког духа код деце 4) Дигитално предузетништво

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 2.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

„ТРИ Т“ МЕТОДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ЗА ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Аутори: Ранко Рајовић, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер, Немања Бојанић, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, Вук Рајовић, Едукативни центар НТЦ

Реализатори: Ранко Рајовић, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер, Немања Бојанић, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, Вук Рајовић, Едукативни центар НТЦ

Циљна група и компетенција:

 • наставник предметне наставе – основна школа – компетенције наставника за поучавање и учење

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Циљ обуке је представљање “Три Т“ метода за припрему и извођење наставе у учионици, заснованог на НТЦ методологији који је намењен предметним учесницима у природним и друштвеним предметима.

Специфични циљеви: Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за примену НТЦ метода у наставном раду за природне и друштвене предмете; упознавање учесника са „Три Т“ методом, дефинисање кључних фаза из ове методе; оспособљавање учесника за примену представљене методе; представљање примера из праксе из природних и друштвених предмета; • оспособљавање учесника за израду дидактичког материјала и едукативних игара које могу да подстакну интересовање и развој функционалног знања у раду у учионици.

Очекивани исходи обуке: После завршене обуке, учесник ће: бити у стању да користи представљене основне технике за усвајање и понављање градива из НТЦ методологије из природних и друштвених предмета -се упознати са целинама „Три Т“ методе и бити у стању да препозна коју целину може да примени у ком делу часа; бити у стању да користи представљене методе за: осмишљавање часа, подизање нивоа мотивације и подстицање интересовања код ученика за природне и друштвене предемете; бити упознат са примерима из праксе и самостално процењивати квалитет примера својих ученика из природних и друштвених предмета; бити у стању да самостално изради дидакт. материјал и едукативне игре погодне за подстицање интересовања и развој функционалног знања у раду са ученицима у учионици.

Теме програма: 1) НТЦ методологија за природне и друштвене предмете 2) „Три Т“ метода за постизање интересовања код ученика за природне и друштвене предемете 3) Пример обраде наставних јединица из природних и друштвених предмета 4) Примена дидактичких средстава и едукативних игара базираних на НТЦ методологији

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: Цена по учеснику износи 3.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке, као и консултације у трајању од три месеца.

Природне науке

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Аутори: Сања Благданић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Марко Милошевић, Гоеграфски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Реализатори: Сања Благданић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Марко Милошевић, Гоеграфски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Катарина Радосављевић, ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд, Каролина Нешковић, ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић, Снежана Милојковић, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, Зорица Вукајловић, ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд

Циљна група и компетенција:

 • наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ(еви): Осавремењавање стручно-методичких знања учитеља о садржајима који се односе на географске карактеристике Републике Србије

Специфични циљеви: Разумевање промена у концепцији и приступу географским садржајима у новим програмима наставе и учења за Свет око нас/Природу и друштво; Ревидирање садржаја, појмова, класификација и номенклатура које се односе на географске објекте, процесе и појаве на територији Србије; – Јачање националног идентитета и афирмација природних и културних добара Србије у циљу њихове промоције и заштите; Јачање методичких капацитета учитеља у функцији подизања нивоа картографске писмености ученика; Манипулација и прецизност у коришћењу дигиталних алата за визуелно представљање и анализу географских објеката и појава који се јављају на територији Србији.

Очекивани исходи обуке: Након обуке учесник/учитељ ће моћи да: 1. Препозна промене у програмима наставе и учења за Свет око нас/Природа и друштво које се односе на географске садржаје 2. Повеже географски положај са савременим друштвено-економским процесима у Србији 3. Именује основне структурне елементе простора Србије на основу рељефа и наведе њихове основне географске карактеристике 4. Утврди географске факторе који утичу на концентрацију становништва и привредних активности на територији Србије 5. Препозна улогу образовања у промоцији и заштити природних и културних добара 6. Креира интегративне наставне активности које се односе на географске садржаје 7. Користи дигиталне алате за визуелно представљање и анализу географских објеката и процеса у Србији.

Теме програма: 1) Национална географија у Програмима наставе и учења 2) Географски положај Србије 3) Три макропросторне целине Србије 4) Природна и културна добра Србије 5) Картографска писменост 6) Интегративне активности у функцији упознавања географије Србије 7) Дигитални алати у изучавању националне географије

Број учесника: 30

Трајање: 1 дан

Број бодова: 8 (осам)

Цена: За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ

Савез учитеља континуирано ради на осмишљавању и акредитовању стручних скупова који одговарају на актуелне потребе образовно-васпитне праксе.

САБОР УЧИТЕЉА

Традиција започета Првим конгресом учитеља се наставља и до данас, организовањем Сабора учитеља Србије, акредитованим скупом који представља прилику за професионалну размену и током свих гоидна уназад окупља велики број учесника. Сабор учитеља Србије има пленарни део с циљем информисања учесника о актуелностима у образовању и део за презентовање примера добре праксе. За те потребе се распосује и Конкурс, а примери одабрани за презентовање на Сабору и примери одабрани за публиковање се налазе у електоноском зборнику, односно бази примера.

Поводом одржавања традиционалног акредитованог скупа XXXVI САБОР УЧИТЕЉА „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“, Савез учитеља расписује Конкурс за примере добре наставне праксе. Конкурс је отворен до 14. октобра, а потребну документацију можете преузети ОВДЕ.

СУСРЕТИ УЧИТЕЉА

Наша организација је током низа година успешно организовала Зимске сусрете учитеља који су имали за циљ информисање, стручно усавршавање и сусретање учитеља, а њихова концепција се мењала у складу са потребама учитеља и регулативом која се односи на стручно усавршавање.

Последњих неколико година ова активност се организује под мотоом „Дан стручног усавршавања“ и то кроз реализацију различитих акредитованих једнодневних обука стручног усавршавања. И овогодишњи сусрети носе могућност организовања током целе године, односно у периоду када колегама из локалних друштава то највише одговара.

Scroll to Top