АКТИВНОСТИ

С природом на ти

Инспирисан активностима организације Semble и подстакнут прошлогодишњим успесима акције, Савез учитеља Републике Србије  се поново  прикључио   глобалној акцији Outdoоr clasroom day  (Дан учионице на отвореном), прилагођавајући је потребама и могућностима наших школа.

С циљем да се ученицима омогући боравак на отвореном и непосредни контакт с природом и ове школске године смо по други пут, организоваи зелену акцију „С природом на ти“,  19.маја. Одзив је био одличан и бројимо 502 учитеља који су пријавили и документовали своје активности. Наиме, они су тога дана са својим ученицима изашли  из учионица и организовали различите наставне активности на отвореном, у природи. То значи да се том приликом више од  8600 ученика првог циклуса основног образовања учило и играло у великој учионици на отвореном. Овај пут придружиле су нам се и колеге из региона.

Ово је велики успех и СУРС је поносан на све вредне и посвећене учитеље који су се укључили и својим ангажовањем допринели да кроз једноставне и занимљиве активности на отвореном сензибилишемо ученике за природу. Сматрамо да је наш најважнији  задатак и обавеза  да их опремимо  знањима и вештинама које су им потребне за живот и да их укључимо  у  борбу за добробит планете. 

Фотографије реализованих активности на отвореном, као и идеје и предлоге за будући рад  са ученицима можете пронаћи и поделити нај Фејсбук страници СУРС-а, С природом на ти.

Учитељи кажу

Скуп „Учитељи кажу“ се организује ради окупљања представника локалних друштава, а с циљем размене миљшљења и потом дефинисања професионалних ставова на теме које се тичу образовно-васпитног процеса. Кроз рад на овом скупу се апострофирају проблеми са којима се колеге сусрећу у наставној пракси, али и предлози за њихово решавања, а поред тога, изнедрени ставови представљају основу за јасно будуће деловање и рад наше организације. До сада су реализована три скупа „Учитељи кажу“ и то на Копаонику, у  Ариљу и Нишу.

Учитељијада

Учитељијада је спортска манифестација која се на годишњем нивоу организује у различитим местима и у сарадњи са Друшвом учитеља које је домаћин. Ова активност се организује с циљем јачања професионалних компетенција учитеља за реализацију наставе физичког васпитања, као и физичке спремности учитеља којисе такмиче у бројним дисциплинама. До сада су рализоване учитељијаде на Власинском језеру, у Гучи, Брзећу, Параћину, Банском, на Охриду, а овогодишња 7. Учитељијада је се одржана у Чачку од 21. до 23. августа.

ПРОЈЕКТИ

Међу осталима, значајне активности Савеза учитеља Републике Србије су оне које се реализују кроз пројекте, у различитим областима и са различитим партнерима

2021. година

2021. године, уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији, организовано је и реализовано пет акредитованих вебинара „Са стручњацима на вези – безбедно током пандемије“. Вебинари су имали за циљ информисање просветних радника о свим начинима заштите у току пандемије, као и пружање прилике учесницима да добију релевантне и поуздане одговоре на сва питања и дилеме, а све ради што безбедније реализације васпитно-образовног процеса у установама. Вебинаре је похађало 10.270 учесника, запослених у предшколским установама, основним и средњим школама.

2019/2020. година

2019/2020. године, Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Савез учитеља Републике Србије је реализовао пројекат који подразумева имплементацију обуке од јавног значаја, а то је „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“. Кроз пројекат је реализовано 59 обука у градовима широм Србије које је похађало 1728 учесника, оснажених да кроз пројектну наставу укључе елементе (садржаје, исходе и обилке рада) који доприносе образовању и васпитању ученика за смањење ризика од природних непогода.

2017/2018. година

2017/18. године, уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији и у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларијом за јавна улагања Владе РС и Cartias-ом, реализован је пројекат „Јачање образовног система за смањење ризика од непогода и реаговање у хитним ситуцаијама у одабраним областима“. Прва компонента пројекта је подразумевала пружање подршке деци избеглицама и мигрантима у процесу учења српског језика и одржавање око 660 часова спрског језика за 325-оро деце. Друга компонента пројекта је подразумевала реализацију обуке „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основног образовања и васпитања за смањење ризика од елементарних непогода“. Обуке су реализоване у 20 одабраних општина, изложених ризицима од елементарних непогода, а похађало их је 465 наставника и 21 члан ученичког парламента.

2016/2017. година

2016/17. године, уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији, реализован је пројекат „Смањење ризика од катастрофа“, а с циљем пружања подршке наставницима разредне наставе у укључивању и реализацији активности које доприносе подизању компетенција ученика млађих разреда за смањење ризика од катастрофа.

Међу осталим резултатима пројекта је и приручник „Како се заштитити од природних непогода“, који можете преузети ОВДЕ.

2015/2016. година

2015/16. године, уз подршку Фондације за отворено друштво, реализован је пројекат „Инклузија у пракси“, с циљем размене искустава и примера добре инклузивне праксе, која је допринела напређивању рада наставника, а с друге стрене и с циљем идентификовања проблема у области инклузивног образовања, Пројекат је обухватио 880 учесника.

2014/2015. година

2014/15. године, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, реализован је пројекат „Образовање за социјалну инклузију – услуга стручног усавршавања запослених у средњим школама у 34 општине Републике Србије“, а обуке је похађало 2.543 учесника.

2013/2014. година

2013/14. године, у сарадњи са Фондом за отворено друштво и Центром за образовне политике, реализован је пројекат „Наставничка удружења – Пут до квалитетног образовања“ с циљем подизања свести наставника о значају професионалног удруживања у формална партнерства.

Међу осталим резултатима пројекта је и публикација „Водич за наставничко удруживање“ коју можете преузети ОВДЕ.

2012/2014. година

2012/14. године, у сарадњи са компанијом „Дунав осигурање“, реализован је пројекат „Едукација просветних радника – Одговорно живљење“ кроз који су реализоване трибине с циљем развоја свести наставника и унапређивања њихових компетенција у области финансијске писмености, а које је похађало око 17.000 учесника.

2011/2013. година

2011/13. године, у сарадњи са Фондом за отворено друштво и Центром за образовне политике, реализован је пројекат „Разговори наставника о наставницима (РАНОН)“ с циљем доприноса развоју наставничке професије и предуслова за развој образовних политика на основу истраживања и уз учешће наставника као главних актера у образовном процесу.

Међу осталим резултатима пројекта је и публикација „Наставници у Србији – ставови наставника о професији“ коју можете преузети ОВДЕ.

2010/2011. година

2010/11. године Савез учитеља Републике Србије је учествовао у делу пројектних aктивнoсти прojeктa EУ „Спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje прoтив злoупoтрeбe oпojних дрoгa и Рeпублици Србиjи” (INSADA – Implementing the National Strategy Against Drug Abuse).

2010/11. године, у сарадњи са Фондом за отворено друштво, Центром за образовне политике, Центром за интерактивну педагогију и Тимом ДИЛС пројекта – Пружање унапређених услуга на локалном ниову, реализован је пројекат „Кампања за инклузивно образовање“ с циљем стварања инклузивне културе и праксе за сву децу. Кроз пројекат је реализовано преко 100 трибина широм Србије које је похађало 11.847 учесника, пропраћених медијском кампањом.

Међу осталим резултатима пројекта је и брошура „Сви у школу – будућност за све“ које можете преузети ОВДЕ.

2010. година

У сарадњи са Регионалним центром за животну средину (REC), Школом за опстанак и Непушачким еко-центром 2010. године реализован је пројекат „Обучавање за одрживи развој у локалним заједницама“, а с циљем ширења свести о потреби перманентног образовања и васпитања за заштиту животне средине у функцији одрживог развоја свих грађана, а нарочито најмлађих.

Кроз ДИЛС пројекат – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, у сарадњи са Министарством просвете 2010. године је реализована национална oбукa „Пoдршкa нaстaвницимa рaзрeднe нaстaвe зa примeну кључних знaњa у oблaсти врeднoвaњa у нaстaви српскoг jeзикa, мaтeмaтикe и прирoдe и друштвa” коју је похађало 944 учесника.

Кроз ДИЛС пројекат – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, у сарадњи са Министарством просвете 2010. године је реализована национална oбукa „Пoвeћaњe дoступнoсти и квaлитeтa oбрaзoвaњa крoз примeну индивидуaлизoвaнoг приступa дeтeту/учeнику” коју је похађало 6.419 учесника.

2007. година

 У сарадњи са Министарством просвете 2007. године реализован је пројекат „Унапређивање образовно-васпитног рада у разредној настави“. Одржаних 118 бесплатних семинара за чланове СУРС-а широм Србије, које је похађало 3.206 учесника.

2003. година

У сарадњи са Министарством просвете 2003. године реализован је „Пројекат подршке учитељима за рад у комбинованим одељењима“, кроз који су одржане обуке за све учитеље у Србији који раде у комбинованим одељењима са ученицима првог разреда.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Часопис „Учитељ“

Савез учитеља од 1983. године издаје часопис „Учитељ“, намењен развијању педагошке теорије и праксе у основној школи. Од почетка издавања, часопис је имао различите концеције које су прилагаођаване потребема учитеља. Данас се у нашем часопису објављују научни и стручни радови, резултати истраживања, закључци пројеката реализованих у области образовања, примери добре праксе, извештаји који имају за циљ информаисање стручне јавности, као и прилози који разматрају свакодневне ситуације са којима се запослеи у образовању суочавају. Часопис „Учитељ“ је сврстан у категорију М53 листе часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Преузмите:

Упутство за ауторе радова

Наруџбеница за часопис „Учитељ“

Учитељска свеска

У 2015. години смо публиковали Учитељску свеску 1 намењену учитељима првог разреда као облик педагошке документације за свеобухватно праћење напредовања ученика у учењу, ангажовању, социјалном развоју и понашању. У наредним годинама су припремљене и публиковане и Учитељске свеске 2, 3 и 4, за остале разред првог циклуса и њихова издања су на располагању нашим колегама. На овој публикацији је радио искусан тим ауторки, наших колегиница.

Преузмите:

Наруџбеница за Учитељску свеску

АКТИВНОСТИ ДРУШТАВА УЧИТЕЉА

Scroll to Top