Нова издања Учитељских свески

Савез учитеља Републике Србије је припремио нова издања Учитељских свески намењених учитељима првог, другог, трећег и четвртог разреда као облик педагошке документације за праћење напредовања ученика. 
Свеске имају идентичне области као и Дневници образовно-васпитног рада, а у складу са прописаним Правилником о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе у учења за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања. 
Ове свеске омогућавају свеобухватно праћење напредовања ученика и све оно што је важно за њега (ИОП, остали подаци важни за развој и напредовање ученика, посете родитеља и др.). Учитељ према личним афинитетима осмишљава начин евидентирања запажања о напредовању ученика (ознаке, речи, датуме и слично). Свеске садрже и простор за податке о ученицима и за евидентирање новчаних уплата. 
Верујемо да ће Учитељске свеске, као и до сада, користити колегама за свеобухватно праћење постигнућа ученика, а могу се наручити попуњавањем и слањем наруџбенице која се може преузети ОВДЕ